TalepRehberi.com Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Son Güncelleme: 6 Aralık, 2019
İşbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nin konusu, www.taleprehberi.com adresinde yer alan siteyi (“Site”) kullanan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site ve Uygulama’dan yararlanılması çerçevesinde INAL InfoTech'e (“TalepRehberi.com”) intikal eden bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektir. İşbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni, Kullanıcı(lar) ile akdedilen Kullanım Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Buna ek olarak, işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni Kullanıcılar’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılması ve ilgili hallerde rızalarının temin edilmesine yönelik Kullanıcı’ların kişisel verilerine ilişkin bilgilendirilmesi amacına hizmet eder.

1. Toplanan Veriler ve Kullanım Amaçları

TalepRehberi.com tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak nitelendirilen verilerin hangi bilgileri içerdiği ve işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında hangi bilgilerin kişisel veri olarak nitelendirildiği aşağıda kategoriler halinde düzenlenmiş olup; kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen amaçlar doğrultusunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir. Kullanıcılara ait kişisel veriler üçüncü kişilere satılmak amacıyla toplanmaz.
Çoğu web sitesi operatörü gibi, TalepRehberi.com da kullanıcılara ait tarayıcı türü, dil tercihi, yönlendiren site adresi, ziyaret tarihi ve saati gibi kişisel olarak tanımlayıcı olmayan bilgileri web tarayıcıları ve sunucuları vasıtasıyla toplar. Kullanıcı site hizmetlerinden faydalanırken (Talep gönderme, Üyelik kaydı yapma, mesaj gönderme, yorum yazma, ödeme yapma...vb) veya destek için site ile iletişim kurduğunda kişisel veri paylaşabilir.
Toplanan kişisel veriler: İsim, Soyisim, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, ödemelere ait dekontlar, T.C. kimlik numarası, Kullanıcılar’ın üyelik bilgileri, kimlik doğrulamak ve hesaba erişim için kullanılan parolalar, parola ipuçları, Kullanıcı adı, Kullanıcı numarası, İçerik (Kullanıcı tarafından, TalepRehberi.com’a ait Site ve Uygulama’dan faydalanılması kapsamında Kullanıcılar tarafından Uygulama ve Site’ye yüklenen veriler), ilan numaraları. Toplanan verilerin miktarı ve türü yapılan işleme göre değişiklik gösterebilir.
Toplanan verilerin amaçları: Kullanıcı ile temas kurmak, TalepRehberi.com tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin bakım ve destek, sorun/hata bildirimi, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması, veri tabanı oluşturma, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi, tahsilat, faturalandırma, satış sonrası işlemler, iş geliştirme, TalepRehberi.com içi değerlendirme, reklam ve pazarlama, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, yasa dışı faaliyetlerin tespiti, risk yönetimi ve TalepRehberi.com’un hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetlerin hayata geçirilmesi.
Bunlara ek olarak, TalepRehberi.com’un, sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesine yönelik olarak, Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmesi ve kullanması gerekliliği doğabilir. Ayrıca, anılan IP adreslerinin, TalepRehberi.com tarafından sağlanan hizmetten yararlanan Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak amacıyla da kullanılması söz konusu olabilir.
ÇOCUKLARA AİT KİŞİSEL VERİLER: Hizmetlerimiz 18 yaşın altındaki kişiler için tasarlanmamıştır ve pazarlanmamaktadır. Çocuklardan bilerek kişisel bilgi almıyor veya talep etmiyoruz. Çocukların hizmetlerimizi bilerek kullanmasına izin vermiyoruz. Eğer reşit değilseniz, lütfen hizmetlerimizi kullanmayın veya kişisel bilgilerinizi bize göndermeyin. Ebeveyn izni doğrulanmamış bir çocuktan toplandığını öğrendiğimiz kişisel bilgileri sileriz.

TalepRehberi.com ayrıca, aşağıda belirtilen koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

İlgili mevzuat, mahkeme, tahkim heyeti, yetkili idari ve adli bir kurum tarafından Kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.
TalepRehberi.com tarafından Site üzerinden düzenlenecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda onay veren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, TalepRehberi.com tarafından bu Kullanıcılar’a doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.
Veri Transferi için Özel Durum: TalepRehberi.com bütün varlıklarının başkası tarafından edinilmesi veya TalepRehberi.com'un iflas etmesi, iflasa girmesi ihtimalinin yüksek olması durumunda, kullanıcı bilgileri üçüncü taraflarca devralınabilir veya edinilen varlıklardan biri olabilir. Bu tür transferlerin gerçekleşebileceğini ve TalepRehberi.com'un yeni sahibinin, kişisel bilgilerinizi bu politikada belirtilen şekilde kullanmaya devam edebileceğini kabul edersiniz.

2. Kişisel Verilerinizin Depolandığı ve İşlendiği Yer

Kullanıcı, işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile TalepRehberi.com'un veya bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’ya ait kişisel verileri dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

3. Verilerinize Erişim

TalepRehberi.com, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimlik bilgilerinin doğrulanması ve işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.
Hizmet aldığımız firmalar ve verdikleri hizmetler (Verilen hizmete göre paylaşılan veriler değişiklik gösterebilir): GoDaddy Operating Company LLC (Website barındırma hizmeti), PAYTR Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Online ödeme hizmeti), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (Online Fatura hizmeti). Bunların dışında kendi çalışanlarımız da gerekli durumlarda bazı verilere erişebilir.
Kullanıcılar tarafından gönderilen tüm talepler 3 ay boyunca sitede yayınlanır. Bu süre sonunda sistem talepleri yayından kaldırabilir veya yayınlamaya devam edebilir. Ancak her talep için belirlenmiş şifre ile kullanıcılar bunu kendi başlarına istedikleri zaman yapabilecektir. Kullanıcı, gönderdiği yorumların ve taleplerdeki bazı bilgilerin(Talep Numarası, Talep Tarihi, Talep Kategorisi, Şehir, İlçe, Talep Detayı) alenileştirildiğini kabul ve beyan eder. Ve bu alenileşmiş verilere herhangi bir internet kullanıcısı erişebilir. Kullanıcı alenileştirdiği veriler ile ilgili TalepRehberi.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yayınlanan taleplere ait e-posta adresleri kimseye gösterilmez. Ancak yayınlanan taleplere ait isim,telefon gibi bilgileri kullanıcılar sadece üyelik kodu ile giriş yaparak görebilir. KULLANICI, DİĞER KULLANICILAR'A AİT İÇERİK VE BİLGİLERİ YALNIZCA DİĞER KULLANICILAR TARAFINDAN VERİLECEK OLAN ONAY DAHİLİNDE KULLANABİLECEKTİR.

4. Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında TalepRehberi.com’a başvurarak kendisiyle ilgili aşağıda yer alan haklara sahiptir:
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
İnternet site için iletişim e-posta adresi: info@taleprehberi.com'dur. Yukarıda anılan hakları ihtiva eden talepler, Kullanıcı(lar) tarafından www.taleprehberi.com adresinde yer alan iletişim kanalı ile TalepRehberi.com’a iletilmesi halinde değerlendirilerek gerekçeli olarak olumlu veya olumsuz surette yazılı veya dijital ortam vasıtasıyla sonuçlandırılacaktır. Anılan taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, taleplerin karşılanmasına yönelik işlemlerin herhangi bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi hakkı saklıdır. Kullanıcı(lar) tarafından, kişisel verisinin TalepRehberi.com tarafından kullanılamaması sonucunu doğuracak olan bir talepte bulunulduğu takdirde, Kullanıcı(lar) TalepRehberi.com hizmetlerinden yararlanılamayacağını ve bu çerçevede doğacak olan her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.
Avrupa Birliği Temsilcisi: ANFORDERUNGSMANAGEMENT LTD.
Kayıt No(UIC): 203941808
Adres: pайон p-н Северен No:115, ет.6,aп.21
Plovdiv 4003, Bulgaristan
Email: info@anforderungsmanager.com
Kişisel Veri Koruma Görevlisi: İsim: Batuhan AKIN
Adres: Kurtuluş Mah., Murat Hüdavendigar Cad., Vehbi Dinçer Apt., Kat:4, D:16
Lüleburgaz 39750, Türkiye
Email: privacy-batuhan@outlook.com

5. Kişisel Verileri Muhafaza Süresi

TalepRehberi.com, Kullanıcı(lar)’dan intikal eden kişisel verileri Kullanıcı(lar)’ın www.taleprehberi.com adresinden ve Uygulama’dan yararlanabilmesi ve bunlara konu hizmetlerin en iyi şekilde sağlanabilmesi amacıyla işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve TalepRehberi.com Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenmiş olan hüküm ve koşullar çerçevesinde ve TalepRehberi.com Kullanım Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, TalepRehberi.com, TalepRehberi.com Kullanım Sözleşmesi’nden ve/veya www.taleprehberi.com adresinin kullanımından kaynaklı olarak doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilir.

6. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

TalepRehberi.com, kişisel verileri ve Kullanıcı tarafından Site ve Uygulama’ya yüklenen içeriği güvenli ve uygun bir şekilde korunmasını sağlamayı amaçladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. TalepRehberi.com, ilgili mevzuatta ve işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan hüküm ve koşullar kapsamında kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik seviyesini sağlamaya yönelik gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, buna ilişkin etkili yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanmayı ve gerekli denetimleri gerçekleştirmeyi taahhüt eder. TalepRehberi.com, Kullanıcı(lar) hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. TalepRehberi.com, işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde hükmü kapsamında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.
TalepRehberi.com, kendisine intikal eden İçerik(ler)’i Kullanıcı(lar) ile akdedilen Kullanım Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamamakla, ifşa etmemekle ve gizli tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda TalepRehberi.com, İçerik(ler)’in tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.
Site ve/veya Uygulama üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi halinde, TalepRehberi.com bu site ve uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

7. TalepRehberi.com Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ndeki Değişiklikler

TalepRehberi.com, işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman Site ve Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Anılan güncelleme ve değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. Yapılan değişiklikleri sitemizde duyuru olarak yayınlayabiliriz veya kullanıcılara eposta ile bildirebiliriz.

8. Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Captcha
Formlar için captcha kullanılabilir. Captcha, insanla makine arasında bir ayrım yapmak için kullanılmaktadır. Captcha (reCAPTCHA), ABD’de (Google) bulunan Google LLC tarafından sağlanan bir hizmettir. Google, Gizlilik Kalkanı altında sertifikalandırılmıştır. ReCAPTCHA’da, Google size genellikle bir görev verir. Ancak görev çözüldükten sonra, ilgili form gönderilebilir. Tarayıcınız captcha’yı Google’ın sunucularından almalıdır. IP adresiniz Google’a iletilir. Ayrıca, Google, etkinliklerinizi reCAPTCHA ile bağlantılı olarak saklamak için çerezler kullanır. Bu, Google’ın bir görevle uğraşmadan sizi bir insan olarak tanımasını sağlar. Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcınızın ayarları ile engelleyebilir veya kaydedilmiş bir çerezi silebilirsiniz. Ancak, çerez olmadan form göndermek için görevleri tamamlamanız gerekebilir. Google, reCAPTCHA’daki verilerinizin işlenmesinden sorumludur. TalepRehberi.com bu konuda herhangi bir etkiye sahip değildir; bu nedenle Google’ın bu konudaki veri koruma beyanını inceleyebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr
Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?
Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak dilerseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitemizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.
Do Not Track veya Beni İzleme Seçeneği: Yasalar, web tarayıcısı Do Not Track (DNT veya "Beni İzleme") sinyallerine nasıl yanıt verdiğimizi bildirmemizi gerektirir. Şu anda DNT sinyallerine yanıt vermek için bir endüstri veya yasal standart olmadığından, bunlara şu anda yanıt vermiyoruz. Böyle bir yanıtın ne zaman uygun olduğunu ve ne tür bir form alması gerektiğini belirlemek için yapılan çalışmaların sonucunu bekliyoruz.

9. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni Kabulü

Kullanıcının, elektronik ortamda onayı veya üyelik başvurusu sırasında elle imzalaması ile TalepRehberi.com Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni hükümleri kabul edilir.